Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Funkcije zuma koje su dostupne na fotoaparatu

Funkcija zuma na fotoaparatu omogućava veće uvećanje kombinovanjem različitih funkcija za zumiranje. Ikona koja se prikazuje na ekranu se menja u zavisnosti od izabrane funkcije zuma.

(1) Raspon optičkog zuma
Slike se uvećavaju u okviru raspona optičkog zuma objektiva.
Kada montirate objektiv sa motorizovanim zumom, prikazaće se traka raspona optičkog zuma.
Kada montirate neki drugi objektiv, a ne objektiv sa motorizovanim zumom, neće se prikazati traka raspona optičkog zuma.

(2) Raspon za Smart Zoom ()
Uvećanje slika bez gubitka originalnog kvaliteta delimičnim isecanjem slike (samo kada je veličina slike [M] ili [S]).

(3) Raspon za Clear Image Zoom ()
Zumiranje slika obradom koja ne dovodi do velikog gubitka kvaliteta slike. Prvo podesite [Zoom Setting] na [On:ClearImage Zoom] ili na [On:Digital Zoom].

(4) Raspon digitalnog zuma ()
Slike možete da uvećate primenom digitalne obrade. Ovu funkciju zuma možete da koristite kada izaberete [On:Digital Zoom] za [Zoom Setting].

Napomena

 • Podrazumevano podešavanje za [Zoom Setting] je [Optical zoom only].
 • Podrazumevano podešavanje za [Image Size] je [L]. Da biste mogli da koristite smart zoom, promenite [Image Size] na [M] ili na [S].
 • U sledećim situacijama biće dostupan samo optički zum:
  • [Sweep Panorama]
  • Kada je [Smile/Face Detect.] podešeno na [Smile Shutter]
  • Kada je [Quality] podešeno na [RAW] ili na [RAW & JPEG]
 • Funkciju Smart Zoom ne možete da koristite tokom snimanja filmova.
 • Kada je montiran objektiv sa motorizovanim zumom, ne možete da koristite funkciju [Zoom] iz menija. Ako slike povećavate dalje od raspona optičkog zuma, fotoaparat se automatski prebacuje na funkciju [Zoom].
 • Kada koristite neku drugu funkciju zuma, a ne optički zum, postavka [Focus Area] je onemogućena i okvir za fokusiranje je prikazan isprekidanom linijom. Automatski fokus funkcioniše tako što daje prioritet sredini ili području oko sredine. Takođe, [Metering Mode] je fiksno podešeno na [Multi].