Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Movie

Možete da prilagodite željenu brzinu zatvarača ili otvor blende za snimanje filmova. Takođe možete da proverite ugao slike pre snimanja.

  1. Postavite točkić za izbor režima na (Movie).
  2. MENU (Camera Settings) → [Movie] → željena postavka.
    • Kada je [Mode Dial Guide] podešeno na [On], željene postavke možete da izaberete nakon što promenite poziciju točkića za izbor režima.
  3. Pritisnite dugme MOVIE da biste započeli snimanje.
    • Ponovo pritisnite dugme MOVIE da biste zaustavili snimanje.

Detalji o stavkama u meniju

Program Auto:
Omogućava snimanje sa automatski prilagođenom ekspozicijom (i brzina zatvarača i vrednost otvora blende). Ostala podešavanja možete da prilagodite ručno.

Aperture Priority:
Omogućava snimanje sa ručno prilagođenim otvorom blende.

Shutter Priority:
Omogućava snimanje sa ručno prilagođenom brzinom zatvarača.

Manual Exposure:
Omogućava snimanje sa ručnim prilagođavanjem ekspozicije (možete da podesite i brzinu zatvarača i vrednost otvora blende).