Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Stalno prikazivanje AF područja

Možete da podesite da li želite da se prikazuje oblast fokusiranja koja je fokusirana kada je funkcija [Focus Area] podešena na [Wide] ili [Zone], a funkcija [Focus Mode] je podešena na [Continuous AF].

  1. MENU (Custom Settings) → [Disp. cont. AF area] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Prikazuje oblast fokusiranja koje je u fokusu.
Off:
Ne prikazuje oblast fokusiranja koje je u fokusu.

Napomena

  • Kada je [Focus Area] postavljeno na [Center] ili [Flexible Spot], okviri unutar oblasti fokusiranja koji su u fokusu će pozeleneti, bez obzira na postavku [Disp. cont. AF area].