Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Focus Mode

Možete da izaberete način fokusiranja u skladu sa kretanjem objekta koji snimate.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

(Single-shot AF):
Fotoaparat zaključava fokus kada fokusira objekat. Koristite [Single-shot AF] kada snimate nepokretne objekte.

(Automatic AF) (podrazumevana postavka):
[Single-shot AF] i [Continuous AF] se naizmenično menjaju u skladu sa kretanjem objekta. Kada okidač pritisnete do pola, fotoaparat zaključava fokus kada utvrdi da je objekat nepokretan ili nastavlja da fokusira kada je objekat u pokretu.
U toku neprekidnog snimanja, fotoaparat automatski snima sa funkcijom Continuous AF počev od drugog snimka.

(Continuous AF):
Fotoaparat neprekidno fokusira kada okidač pritisnete i držite do pola. Koristite ovaj režim kada snimate pokretne objekte.

(DMF):
Omogućava ručno fokusiranje u kombinaciji sa automatskim fokusiranjem.

(Manual Focus):
Ručno prilagođavanje fokusa.

Napomena

  • Ako je objekat koji snimate preblizu, na slici mogu biti vidljivi prašina ili otisci koji se nalaze na objektivu. Očistite objektiv mekanom krpom.
  • Kada promenite način fokusiranja, podešena udaljenost za fokus će biti poništena.
  • Kada je [Focus Mode] podešeno na [Continuous AF], nećete čuti zvučni signal kada fotoaparat fokusira objekat.
  • [Automatic AF] je dostupno samo kada koristite objektiv koji podržava automatski fokus sa detekcijom faza u fokusnoj ravni.
  • Kada je [Focus Area] podešeno na [Wide] ili na [Zone], okvir za fokusiranje može da se promeni kada postignete fokus u režimu [Automatic AF].