Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Zaslon samodijagnostike

Ako se indikatori pojavljuju na LCD zaslonu, provjerite sljedeće. Ako je problem prisutan i nakon što ste ga pokušali otkloniti par puta, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu proizvoda tvrtke Sony. Kada ih kontaktirate, dajte im sve brojeve kôda pogreške koji počinju slovima C ili E.

Možda ćete čuti melodiju kad se pojavi važan indikator na LCD zaslonu.

C:(ili E:): (Zaslon samodijagnostike)

C:04:

Ne koristite odgovarajući komplet baterija. Pobrinite se da koristite odgovarajući komplet baterija.

Čvrsto priključite adapter za izmjeničnu struju i USB kabel.

C:06:

Temperatura kompleta baterija je visoka. Zamijenite komplet baterija ili ga odložite na hladno mjesto.

C:13: / C:32:

Isključite izvor napajanja. Ponovno priključite i pokrenite proizvod.

E::

Slijedite korake od 2 na odlomku "Ako imate problema."

(Upozorenje razine baterije)

Komplet baterija skoro se ispraznio.

Ovisno o radnim uvjetima ili stanju baterije. može treperiti s oko preostalih 20 minuta trajanja.

(Indikator upozorenja odnosi se na temperaturu kompleta baterija)

Temperatura kompleta baterija je visoka. Zamijenite komplet baterija ili ga odložite na hladno mjesto.

(Indikator upozorenja odnosi se na memorijsku karticu)

Sporo treperenje

Ponestaje slobodnih mjesta za snimanje slika.

Nije umetnuta memorijska kartica.

Brzo treperi

Nema dovoljno slobodnih mjesta za snimanje slika. Nakon pohranjivanja slika na drugi medij, obrišite nepotrebne slike ili formatirajte memorijsku karticu.

Baza podataka slika može se oštetiti. Označite datoteku baze podataka odabirom - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - medij za snimanje.

Memorijska kartica je oštećena.

(Indikatori upozorenja odnose se na formatiranje memorijske kartice)

Memorijska kartica je oštećena.

Memorijska kartica nije ispravno formatirana.

(Indikator upozorenja odnosi se na neodgovarajuću memorijsku karticu)

Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.

(Indikator upozorenja odnosi se na zaštitu od pisanja memorijske kartice)

Memorijska kartica je zaštićena od pisanja.

Pristup memorijskoj kartici je onemogućen na drugom uređaju.

(Indikator upozorenja odnosi se vanjski uređaj)

Baza podataka slika može se oštetiti. Označite datoteku baze podataka odabirom - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - medij za snimanje.

Vanjski uređaj je oštećen.

(Indikator upozorenja odnosi se na formatiranje vanjskog uređaja)

Vanjski uređaj je oštećen.

Vanjski uređaj nije ispravno formatiran.

(Indikator upozorenja odnosi se na upozorenje trešnje kamere)

Proizvod je nestabilan pa se često javlja trešnja kamere. Držite proizvod stabilno s obje ruke i snimajte sliku. Međutim, primijetite da indikator upozorenja trešnje kamere ne nestaje.

(Indikator upozorenja odnosi se na snimanje fotografija)

Medij za snimanje je pun.

Slike se ne mogu snimati tijekom obrade. Pričekajte trenutak, zatim snimajte.

Ne možete snimati fotografije tijekom snimanja filmova u sljedećim situacijama:

  • Kada je [REC Mode] postavljen na [Highest Quality ]
  • Kada je [Frame Rate] postavljen na [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) ili [50p] (modeli s PAL sustavom boja)
  • Kada je stavka [Picture Effect] označena
  • Kada je [SteadyShot] postavljen na [Intelligent Active]