Отпечатване

Wi-Fi връзката е загубена или непостоянна.

  • Проверете мястото на монтиране на телевизора и безжичния рутер (точка за достъп). Състоянието на сигнала може да се повлияе от следните причини:
    • Други безжични устройства, микровълнови печки, флуоресцентно осветление и др., които се намират в близост.
    • Има подове или стени между безжичния рутер (точка за достъп) и телевизора.
    Ако проблемът продължава дори след като сте проверили горните точки, опитайте да използвате кабелна LAN връзка.