Tlač

Používanie diaľkového ovládača

Mnoho funkcií TV prijímača môžete ovládať pomocou tlačidiel /// a .

Opis tlačidiel diaľkového ovládača sa nachádza v časti Referenčná príručka.

  1. Pomocou tlačidiel , , a „zvýrazníte“ požadovanú položku.
  2. Stlačením stredu tlačidla zvýraznenú položku vyberiete.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo BACK.

Pomocou Hlasové vyhľadávanie (iba modely podporujúceHlasové vyhľadávanie)

Pri modeloch podporujúcich Hlasové vyhľadávanie má diaľkový ovládač vstavaný mikrofón. Hovorením do mikrofónu môžete vyhľadať obsah na internete.

  1. Stlačte tlačidlo .
    Na diaľkovom ovládači sa rozsvieti LED.
  2. Rozprávajte do zabudovaného mikrofónu.
    V závislosti od modelu sa môžu zobrazovať príklady reči.

Keď váš hlas nie je rozpoznaný

Keď váš hlas nie je rozpoznaný, uistite sa, že aktivujete tlačidlo na diaľkovom ovládači tlačidlom alebo zaregistrujete diaľkový ovládač pomocou tlačidla na vašom TV prijímači.
Tieto nastavenia potvrdíte tak, že stlačíte tlačidlo HOME a potom zvolíte [Nastavenia] — [Nastavenia diaľkového ovládača touchpad]/[Hlasové diaľkové ovládanie].
V závislosti od modelu sa môže zobrazené nastavenie líšiť.

Poznámka

  • Na prezeranie obsahu na internete je potrebné používať Hlasové vyhľadávanie.
  • Typ diaľkového ovládača, ktorý je dodávaný s TV prijímačom a dostupnosť diaľkového ovládača so vstavaným mikrofónom sa mení v závislosti od vášho modelu/regiónu/krajiny. Pri niektorých modeloch/regiónoch/krajinách je dostupný doplnkový diaľkový ovládač.