Tlač

Časovač nahrávania (iba modely podporujúce nahrávanie USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia].

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii len na určitých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.
 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER, potom vyberte programovú príručku v kategórii vysielania.
 2. V programovej príručke vyberte požadovaný program, potom vyberte [Časovač NAHRÁVANIA].
 3. Vyberte [Nast. časovač pre záznam] alebo [Nastaviť časovač].

Ak chcete časovač nastaviť manuálne na určitý dátum, čas a kanál

 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER, potom vyberte programovú príručku v kategórii vysielania.
 2. Zvýraznite ľavú krajnú položku, potom sa posuňte znova doľava, čím otvoríte menu.
 3. Vyberte [Zoznam časovača] — [Manuálny časovač NAHR.].
 4. Nakonfigurujte nastavenia časovača.
 5. Vyberte [Nastaviť časovač].

Ak chcete skontrolovať, upraviť alebo vymazať nastavenia časovača

Kontrolu, zmenu alebo vymazanie nastavení časovača vykonáte v [Zoznam časovača].

 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER, potom vyberte programovú príručku v kategórii vysielania.
 2. Zvýraznite ľavú krajnú položku, potom sa posuňte znova doľava, čím otvoríte menu.
 3. Vyberte [Zoznam časovača], potom zmeňte nastavenia.

Tip

 • Je možné vytvoriť až 32 nastavení časovača.
 • Ak nahrávanie zlyhá, dôvod bude uvedený v [Zoznam chýb pri nahrávaní]. Stlačte tlačidlo HOME , potom vyberte [Programme Guide] — [Zoznam nahraných titulov] — [Zoznam chýb pri nahrávaní].
 • V programovej príručke môžete zvýrazniť požadovaný program a stlačením tlačidla REC nastaviť časovač nahrávania programu.

Poznámka

 • Nahrávanie pomocou časovača nebude fungovať, ak je kábel so striedavým prúdom (napájací kábel) vytiahnutý.