Tlač

[TV]

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [TV] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Nastavenie programu]
Konfigurácia nastavení súvisiacich s rádiovým vysielaním. Môžete konfigurovať nastavenia súvisiace s rádiovým vysielaním.

Ak chcete naladiť digitálne kanály

Ak chcete usporiadať kanály alebo upraviť zoznam programov

[Externé vstupy]
Konfigurácia nastavení externých vstupov a BRAVIA Sync.
[Obraz]
Upraví nastavenie obrazu a nastavenia displeja obrazovky, ako napríklad jas obrazovky.
[Zvuk]
Upraví nastavenia zvuku a výber možností súvisiacich s reproduktormi.
[Osvetlenie LED]
Prispôsobenie osvetlenia LED.
(Dostupnosť tejto funkcie závisí od daného modelu.)
[Napájanie]
Zmena nastavení súvisiacich so spotrebou energie.
[Aplikácie]
Zmena nastavení súvisiacich s aplikáciami.
[Šetrič obrazovky]
Konfigurácia nastavení na šetriči obrazovky.
[Úložisko a obnovenie]
Zmena nastavení súvisiacich s ukladacím priestorom údajov.
[Počiatočné nastavenie]
Nastavenie základných funkcií ako napríklad sieť alebo kanály pri prvom použití.
[Informácie]
Zobrazenie informácií o TV prijímači.