พิมพ์

การรับชม/การลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB มี [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] ใน [การตั้งค่า]

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะบางรุ่นในยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น

การดูเนื้อหาที่บันทึกไว้

  1. กดปุ่ม TITLE LIST จากนั้นเลือกเนื้อหาที่ต้องการดู

การลบเนื้อหาที่บันทึกไว้

  1. กดปุ่ม TITLE LIST
    หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วยไม่มีปุ่ม TITLE LIST ให้เลือก (ไอคอน แอป) จากโฮมเมนูและเลือก [รายชื่อที่บันทึกไว้] จากรายชื่อแอป
  2. กดปุ่ม ACTION MENU แล้วเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้ตามลำดับ
    [ลบ] — รายการที่จะลบ — [ลบ]
    หากต้องการลบหลายรายการ เลือกรายการทั้งหมดที่ต้องการลบก่อนเลือก [ลบ]

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ในรายการชื่อที่บันทึกไว้ ให้ดู การทำความเข้าใจสัญลักษณ์ที่แสดงบนรายการสิ่งที่บันทึกไว้ (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)