พิมพ์

ดัชนี

รายการ ทีวี

รูปภาพ/จอแสดงผล

เสียง/เสียงพูด

รีโมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ภายนอก

แอพพลิเคชั่น

การเล่นไฟล์

อื่นๆ