พิมพ์

การรับการออกอากาศสัญญาณภาพแบบดิจิตอล

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าช่อง] — [ตั้งค่าดิจิตอล] — [ดิจิตอลจูนนิ่ง] — [ปรับช่องอัตโนมัติแบบดิจิตอล]
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับจูนช่องดิจิตอลทั้งหมดที่มีและจัดเก็บการตั้งค่าไว้ในทีวี

การเปลี่ยนช่วงการปรับจูน

เลือก [ปกติ] หรือ [เต็ม] ใน [ช่วงการปรับช่องอัตโนมัติ]

[ปกติ]
ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ภายในท้องที่/ประเทศของท่าน
[เต็ม]
ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นท้องที่/ประเทศใด

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถปรับจูนทีวีใหม่ได้โดยการเรียกใช้ [ปรับช่องอัตโนมัติแบบดิจิตอล] หลังจากย้ายไปยังที่พักอาศัยใหม่ เปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือเพื่อค้นหาช่องที่เพิ่งเปิดใหม่