พิมพ์

การบันทึกโดยแตะครั้งเดียว (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB มี [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] ใน [การตั้งค่า]

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะบางรุ่นในยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น
  1. ขณะดู รายการ ที่ต้องการบันทึก กดปุ่ม REC
  2. ในหน้าจอที่แสดง ตั้งเวลาสิ้นสุดสำหรับการบันทึก การบันทึกจนกระทั่ง รายการ จบ เลือก [ค่าแรกเริ่ม] การตั้งระยะเวลาตามต้องการ (1 นาทีถึง 8 ชั่วโมง) เลือก [กำหนดโดยผู้ใช้]

การหยุดบันทึกด้วยตนเอง

  1. กดปุ่ม
  2. เลือก [หยุด] บนหน้าจอที่แสดง

การเปลี่ยนเวลาสิ้นสุดสำหรับการบันทึก

  1. กดปุ่ม
  2. ในหน้าจอที่แสดง เลือก [แก้ไข] เพื่อเปลี่ยนเวลาสิ้นสุดสำหรับการบันทึก

หมายเหตุ

  • สำหรับบาง รายการ การบันทึกไม่สามารถหยุดได้ด้วยการกดปุ่ม การหยุดบันทึก รายการดังกล่าว กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [ หยุดบันทึก]