พิมพ์

การบันทึกแบบตั้งเวลา (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB มี [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] ใน [การตั้งค่า]

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะบางรุ่นในยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น
 1. กดปุ่ม GUIDE
 2. เลือก รายการ ที่ต้องการในผังรายการ จากนั้นเลือก [บันทึกตัวตั้งเวลา]
 3. เลือก [ตั้งค่าตัวตั้งเวลาตามรายการ] หรือ [ตั้งค่าตัวตั้งเวลา]

การตั้งเวลาด้วยตนเองโดยการระบุวันที่ เวลา และช่อง

 1. กดปุ่ม GUIDE
 2. เลื่อนโฟกัสไปยังรายการซ้ายสุด จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายอีกครั้งเพื่อเปิดเมนู
 3. เลือก [รายการตั้งเวลา] — [การบันทึกตัวตั้งเวลาแบบปรับเอง]
 4. ปรับการตั้งค่าเวลา
 5. เลือก [ตั้งค่าตัวตั้งเวลา]

การตรวจเช็ค เปลี่ยนแปลง หรือลบการตั้งเวลา

การตรวจเช็ค การเปลี่ยนแปลง หรือการลบการตั้งเวลาจะทำใน [รายการตั้งเวลา]

 1. กดปุ่ม GUIDE
 2. เลื่อนโฟกัสไปยังรายการซ้ายสุด จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายอีกครั้งเพื่อเปิดเมนู
 3. เลือก [รายการตั้งเวลา] จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่า

คำแนะนำ

 • สามารถสร้างการตั้งเวลาได้สูงสุด 32 รายการ
 • หากการบันทึกล้มเหลว สาเหตุจะถูกแสดงใน [รายการข้อผิดพลาดการบันทึก] กดปุ่ม TITLE LIST จากนั้นเลือก [รายการข้อผิดพลาดการบันทึก]
 • ในผัง รายการ ท่านสามารถเลื่อนโฟกัสไปยัง รายการ ที่ต้องการ และกดปุ่ม REC เพื่อตั้งค่าการบันทึกแบบตั้งเวลาสำหรับ รายการนั้น

หมายเหตุ

 • การบันทึกแบบตั้งเวลาจะไม่ทำงานเมื่อมีการถอดสายไฟ AC (สายหลัก)