พิมพ์

การเชื่อมต่อ IR Blaster (รุ่นที่รองรับ IR Blaster เท่านั้น)

รุ่นที่รองรับ IR Blaster มี [การติดตั้ง IR Blaster] ใน [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า]

IR Blaster ทำให้ท่านสามารถใช้งานกล่องรับสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิล) ซึ่งเชื่อมต่อกับทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้

(รุ่นที่รองรับ IR Blaster อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ประเทศของท่าน)

  1. กล่องรับสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิล)
  2. สาย IR Blaster
  3. พอร์ต (ช่องต่อ) IR Blaster

หมายเหตุ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า IR Blaster ได้อย่างถูกต้องและตัวถ่ายทอดสัญญาณ IR อยู่ใกล้กับตัวรับสัญญาณ IR ของอุปกรณ์ภายนอก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านรองรับอุปกรณ์ภายนอก