พิมพ์

อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องรับสัญญาณ หรือตัวรับสัญญาณ AV ) ไม่สามารถควบคุมผ่าน IR Blaster ได้ (รุ่นที่รองรับ IR Blaster เท่านั้น)

รุ่นที่รองรับ IR Blaster มี [การติดตั้ง IR Blaster] ใน [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า]

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า IR Blaster ได้อย่างถูกต้องและตัวถ่ายทอดสัญญาณ IR อยู่ใกล้กับตัวรับสัญญาณ IR ของอุปกรณ์ภายนอก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านรองรับอุปกรณ์ภายนอก
  • หากท่านกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ อาจไม่ทำงาน ลองกดปุ่มซ้ำ ๆ แทน
  • อุปกรณ์ภายนอกบางชิ้นอาจไม่ตอบสนองต่อปุ่มบางปุ่มบน “เมนูการดำเนินงาน
  • IR Blaster อาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง การตั้งค่า IR Blaster ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า] — [การติดตั้ง IR Blaster]