พิมพ์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์

Sony จะมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและมอบประสบการณ์ทีวีล่าสุดให้แก่ผู้ใช้ วิธีการที่ง่ายที่สุดในการรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์คือผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับทีวี

การเปิดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

การเปิดใช้งาน [โหลดซอฟท์แวร์อัตโนมัติ] ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [ช่วยเหลือ] — [อัพเดทซอฟท์แวร์ระบบ] — [โหลดซอฟท์แวร์อัตโนมัติ]

คำแนะนำ

  • การปรับปรุงซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง ให้เลือก [ตรวจสอบอัพเดทซอฟท์แวร์ระบบ] ในหน้าจอ [อัพเดทซอฟท์แวร์ระบบ]
  • หากท่านไม่ต้องการปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ ให้ปิดใช้งาน [โหลดซอฟท์แวร์อัตโนมัติ]

การปรับปรุงซอฟต์แวร์ผ่านอุปกรณ์้เก็บข้อมูล USB

หากท่านไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ท่านสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ใช้คอมพิวเตอร์ของท่านในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ช่วยเหลือ Sony ลงบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ช่อง USB บนทีวี และการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะเริ่มโดยอัตโนมัติ

หากท่านจะปรับปรุงซอฟต์แวร์ของทีวีโดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านควรอ่านข้อควรระวังสำหรับการปรับปรุงด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บนเว็บไซต์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ช่วยเหลือ โปรดดูที่หน้า เว็บไซต์ช่วยเหลือ