พิมพ์

ภาพบิดเบี้ยว/หน้าจอกะพริบ

ท่านสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อและตำแหน่งของ สายอากาศ (เสาอากาศ) และอุปกรณ์ภายนอก

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ สายอากาศ (เสาอากาศ)/สายสัญญาณ
 • จัด สายอากาศ (เสาอากาศ)/สายสัญญาณให้ห่างจากสายสัญญาณเชื่อมต่ออื่นๆ
 • เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม ควรเว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าวกับทีวี
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายโคแอกเชียล 75 โอห์ม คุณภาพสูงเชื่อมต่อกับ สายอากาศ (เสาอากาศ)

ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่า [เคลื่อนไหว]

 • กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [เคลื่อนไหว] — [Motionflow] — [ปกติ] หรือ [ปิด] (สำหรับรุ่นที่รองรับ [Motionflow] เท่านั้น)
  รุ่นที่รองรับ [Motionflow] มี [Motionflow] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ] — [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [เคลื่อนไหว]
 • เปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบันของ [โหมดฟิล์ม] เป็นการตั้งค่าอื่น
  กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [เคลื่อนไหว] — [โหมดฟิล์ม]
 • ตรวจสอบการตั้งค่า [การตั้งค่าช่องล่วงหน้าแบบปรับเอง]
  กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าช่อง] — [การตั้งค่าอนาล็อก] — [การตั้งค่าช่องล่วงหน้าแบบปรับเอง]
  • ตั้งค่า [LNA] เป็น [ปิด] เพื่อปรับปรุงการรับสัญญาณภาพ ([LNA] อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางสถานการณ์/ท้องที่/ประเทศ)
  • ใช้งาน [AFT] ใน [การตั้งค่าช่องล่วงหน้าแบบปรับเอง] เพื่อปรับปรุงการรับสัญญาณภาพแบบ อนาล็อก
   (อาจไม่สามารถใช้งาน [การตั้งค่าช่องล่วงหน้าแบบปรับเอง] ได้ หรือตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศ/สถานการณ์)