พิมพ์

เกิดภาพซ้อนหรือภาพเลือนลาง

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณหรือ สายอากาศ (เสาอากาศ)
  • ตรวจสอบตำแหน่งและทิศทางของ สายอากาศ (เสาอากาศ)
  • กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [เคลื่อนไหว] — [Motionflow] — [ปกติ] หรือ [ปิด]
    (สำหรับรุ่นที่รองรับ [Motionflow] เท่านั้น)
    รุ่นที่รองรับ [Motionflow] มี [Motionflow] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ] — [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [เคลื่อนไหว]