พิมพ์

ทีวีของท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือสาย LAN ที่ต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์และทีวีของท่าน
  • ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครือข่ายที่ทีวีของท่านถูกต้องหรือไม่
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย/สาย LAN ของท่าน หรือเซิร์ฟเวอร์ของท่าน สัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างทีวีและเซิร์ฟเวอร์อาจหลุด
  • ใช้งาน [การวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์] เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สื่อข้อมูลของท่านสามารถสื่อสารกับทีวีได้อย่างถูกต้องหรือไม่ กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน] — [การวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์]