พิมพ์

ชื่อเครือข่าย (SSID) ของเร้าท์เตอร์ไร้สายที่ท่านต้องการเชื่อมต่อไม่แสดงขึ้น

  • ยกเลิกการตั้งค่าเร้าท์เตอร์ไร้สาย
  • เลือก [[ใส่ค่าเอง]] เพื่อป้อนชื่อเครือข่าย (SSID)