พิมพ์

ทีวีปิดเองโดยอัตโนมัติ

  • หน้าจออาจถูกปิดเนื่องจากการตั้งค่า [ตั้งเวลาปิด]
  • ตรวจสอบการตั้งค่า [ระยะเวลา] ของ [ตั้งเวลาเปิด]
  • ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน [ระบบปิดทีวีขณะไม่ใช้งาน] ใน [ระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม] หรือไม่
  • หน้าจออาจถูกปิดเนื่องจากการตั้งค่า [โปรแกรมรักษาหน้าจอ]