พิมพ์

คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์ USB HDD (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB มี [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] ใน [การตั้งค่า]

 • ตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ HDD USB:
  • เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

   ตรวจเช็คว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับช่อง USB3 สีน้ำเงินที่ระบุเป็น “HDD REC” อยู่หรือไม่

  • เปิดอยู่
  • ลงทะเบียนกับทีวีแล้ว

   การลงทะเบียนอุปกรณ์ HDD USB กับทีวี กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] — [การลงทะเบียน HDD]

 • ไม่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDD USB ผ่านฮับ USB
 • ใช้งาน [การตรวจสอบประสิทธิภาพ HDD] เพื่อตรวจเช็คว่าข้อมูลจำเพาะของ HDD USB ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่
  กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] — [การตรวจสอบประสิทธิภาพ HDD]