พิมพ์

ไม่สามารถบันทึกได้/การบันทึกล้มเหลว (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB มี [การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก] ใน [การตั้งค่า]

 • หากการบันทึกล้มเหลว สาเหตุจะถูกแสดงใน [รายการข้อผิดพลาดการบันทึก] กดปุ่ม TITLE LIST จากนั้นเลือก [รายการข้อผิดพลาดการบันทึก]
 • ตรวจเช็คพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ใน HDD หากเหลือพื้นที่น้อยมาก ให้ลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก
 • รายการ ต่อไปนี้ ไม่สามารถบันทึกได้
  • รายการ ที่มีการป้องกันการคัดลอก
  • รายการ อนาล็อก
  • รายการ จากช่องต่อเข้า (รวมถึง รายการ จากกล่องรับสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่)
  • เนื้อหาสตรีม
 • การบันทึกแบบตั้งเวลาอาจไม่สามารถทำได้หากเวลาการออกอากาศของ รายการ มีการเปลี่ยนแปลง