Отпечати

Телевизија

Користете го овој водич за помош ако имате прашања како да го користите телевизорот. Интернетскиот водич за помош ги содржи најновите информации. За детали видете во „Користење на водичот за помош“.

Препорачани содржини

  • За да ги проверите моделите за коишто важи овој водич за помош, одете на оваа страница.
  • За информации во врска со решавање проблеми, може да го погледнете и делот Често поставувани прашања на нашата интернет-страница за поддршка.