Štampanje

Prijem satelitskih signala (samo modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala)

Modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala imaju [Podešavanje satelita] u [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje].

Ako imate ugrađenu satelitsku antenu, možete gledati satelitske programe tako što ćete izvršiti neophodna podešavanja na tjuneru. Pogledajte dolenavedene opise koji će vam pomoći da odredite tip instalacije i podesite svoju satelitsku antenu.

  1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Podešavanje satelita] — [Podešavanje digitalnog satelita].

Dostupne opcije

[Konfiguracija antene]
Vrši izbor tipa satelitske instalacije.
Vaš tip satelitske instalacije može biti distribucija sa jednog kabla, fiksirana antena ili DiSEqC.
Distribucija sa jednog kabla omogućava emitovanje programa na više prijemnika preko jednog koaksijalnog kabla. Svakom prijemniku ili tjuneru je dodeljen jedan korisnički opseg frekvencija.
DiSEqC instalacija omogućava priključivanje više satelitskih antena ili LNB-ova ako ih imate. Izbor između njih možete vršiti pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Fiksirane antene su obično najjednostavniji tip instalacije kod koga postoji jedna satelitska antena i jedan LNB.
[Opseg]
Konfiguriše broj korisničkih opsega frekvencija dodeljenih TV-u ili tjuneru.
[Frekvencija opsega]
Prilagođava frekvenciju korisničkih opsega frekvencija dodeljenih TV-u ili tjuneru.
[Svi sateliti]/[Ostalo (Svi sateliti)]
Pretražuje satelitske usluge na osnovu grupe opštih podešavanja. Prikazana podešavanja variraju u zavisnosti od vašeg modela.
[DiSEqC kontrola]
Konfiguriše podešavanja za kontrolisanje dodatne satelitske opreme kao što su satelitske selekcione skretnice.
[Tip skeniranja]
Puno skeniranje: skenira sve dostupne frekvencije.
Skeniranje mreže: skeniranje na osnovu predefinisanih parametara mreže. Ako neke usluge nedostaju i nakon izvršavanja skeniranja mreže, pokušajte puno skeniranje.
Ručno skeniranje: omogućava vam da podesite frekvenciju za skeniranje i druge parametre transpondera.