Štampanje

TV se automatski uključuje.

  • Proverite da li je aktivirano [Tajmer uključen].
  • Onemogućite podešavanje [Automatsko uključivanje TV-a] u [Postavke funkcije BRAVIA Sync].