In

Thu nhận chương trình phát kỹ thuật số

  1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập kỹ thuật số] — [Dò kênh kỹ thuật số] — [Dò kênh kỹ thuật số tự động].
  2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để dò tìm mọi kênh kỹ thuật số khả dụng và lưu cài đặt của chúng vào trong TV.

Để thay đổi phạm vi dò tìm

Chọn [Bình thường] hoặc [Đầy đủ] trong [Tầm dò kênh tự động].

[Bình thường]
Tìm kiếm các kênh khả dụng trong vùng/quốc gia của bạn.
[Đầy đủ]
Tìm kiếm các kênh khả dụng tại mọi vùng/quốc gia.

Mẹo

  • Bạn có thể dò lại TV bằng cách chạy [Dò kênh kỹ thuật số tự động] sau khi chuyển đến nơi sinh sống khác, thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm các kênh mới chạy.