In

Ghi lại bằng một chạm (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại HDD USB)

Các kiểu TV ghi lại vào USB, HDD có [Thiết lập thiết bị ghi] trong [Cài đặt].

Lưu ý

  • Chức năng này chỉ khả dụng trên một số kiểu TV ở Châu Âu, Châu Úc và New Zealand.
  1. Khi đang xem chương trình cần ghi lại hãy bấm nút REC.
  2. Trên màn hình hiển thị hãy đặt thời gian kết thúc cho việc ghi lại. Để ghi lại cho đến khi chương trình kết thúc, hãy chọn [Mặc định]. Để đặt khoảng thời gian tùy ý (từ 1 phút đến 8 giờ), hãy chọn [Do người dùng xác định].

Để dừng ghi lại thủ công

  1. Bấm nút .
  2. Chọn [Ngưng] trên màn hình hiển thị.

Để thay đổi thời gian kết thúc ghi lại

  1. Bấm nút .
  2. Trên màn hình hiển thị, hãy chọn [Chỉnh sửa] để thay đổi thời gian kết thúc của việc ghi lại.

Lưu ý

  • Dối với một số chương trình không thể dừng việc ghi lại bằng cách bấm nút . Để dừng ghi lại chương trình đó, hãy bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [ Dừng GHI].