In

Xem/xóa nội dung được ghi lại (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại HDD USB)

Các kiểu TV ghi lại vào USB, HDD có [Thiết lập thiết bị ghi] trong [Cài đặt].

Lưu ý

  • Chức năng này chỉ khả dụng trên một số kiểu TV ở Châu Âu, Châu Úc và New Zealand.

Để xem nội dung được ghi lại

  1. Bấm nút TITLE LIST, sau đó chọn nội dung muốn xem.

Để xóa nội dung được ghi lại

  1. Bấm nút TITLE LIST.
  2. Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Xóa] — nội dung muốn xóa — [Xóa].

Để biết thông tin về ý nghĩa của các ký hiệu trong danh sách tựa đề được ghi lại, hãy xem Hiểu các ký hiệu được hiển thị trong danh sách tựa đề ghi lại (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại trên HDD USB).