In

Sử dụng các tính năng khả dụng cho các thiết bị tương thích BRAVIA Sync

[Menu đồng bộ] được sử dụng chủ yếu để thao tác với các thiết bị tương thích với BRAVIA Sync trên TV.
Bấm nút ACTION MENU, và chọn [Menu đồng bộ].

Đầu Blu-ray/DVD

 • Tự động bật đầu Blu-ray/DVD và chuyển đổi ngõ vào sang đầu Blu-ray/DVD đó khi bạn chọn thiết bị từ Menu Home hoặc Menu đồng bộ.
 • Tự động bật TV và chuyển đổi ngõ vào sang đầu Blu-ray/DVD được kết nối khi đầu Blu-ray/DVD bắt đầu phát.
 • Tự động tắt đầu Blu-ray/DVD được kết nối khi bạn tắt TV.
 • Sử dụng menu điều khiển các nút ( / / / ), phát (ví dụ: nút ) và lựa chọn kênh của đầu Blu-ray/DVD được kết nối thông qua điều khiển từ xa của TV.

Thiết bị thu AV

 • Tự động bật thiết bị thu AV được kết nối và chuyển đổi ngõ ra âm thanh từ loa TV sang hệ thống âm thanh khi bạn bật TV. Chức năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã sử dụng thiết bị thu AV để xuất ra âm thanh TV từ trước.
 • Tự động chuyển đổi ngõ ra âm thanh tới thiết bị thu AV bằng cách bật thiết bị thu AV khi TV bật.
 • Tự động tắt thiết bị thu AV được kết nối khi bạn tắt TV.
 • Điều chỉnh âm lượng (các nút Volume+/–) và tắt tiếng (nút Muting) của thiết bị thu AV được kết nối thông qua điều khiển từ xa của TV.

Máy quay video

 • Tự động bật TV và chuyển ngõ vào sang máy quay video được kết nối khi máy quay bật.
 • Tự động tắt máy quay video được kết nối khi bạn tắt TV.
 • Sử dụng menu điều khiển các nút ( / / / ), phát (ví dụ: nút ) của máy quay video thông qua điều khiển từ xa của TV.

Lưu ý

 • Điều khiển BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) chỉ khả dụng với các thiết bị tương thích BRAVIA Sync được kết nối có logo BRAVIA Sync.