In

Tự chẩn đoán

Kiểm tra xem TV có hoạt động bình thường không.

  • Bấm nút HELP, sau đó chọn [Tự chẩn đoán], hoặc [Chẩn đoán lỗi] — [Tự chẩn đoán].
    [Tự chẩn đoán] sẽ khởi động.

Mẹo

Bạn cũng có thể kiểm tra các triệu chứng sau đây ở [Chẩn đoán lỗi].

  • [Các dấu hiệu kết nối Internet]
  • [Các dấu hiệu thiết bị ngoại vi]
  • [Các dấu hiệu hình ảnh/âm thanh]

Nếu vấn đề vẫn tồn tại, thử cách sau.