In

Hình ảnh bị méo./Màn hình nhấp nháy.

Bạn có thể kiểm tra kết nối và vị trí của ăng-ten (dây ăng-ten) và thiết bị ngoại vi.

 • Kiểm tra kết nối ăngten (dây ăngten)/cáp.
 • Để ăngten (dây ăngten)/cáp cách xa các cáp kết nối khác.
 • Khi lắp đặt thiết bị tùy chọn, hãy để một khoảng trống giữa thiết bị và TV.
 • Hãy đảm bảo rằng ăngten (dây ăngten) được kết nối bằng cáp đồng trục 75 ôm chất lượng cao.

Bạn có thể kiểm tra cài đặt [Chuyển động]

 • Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Chuyển động] — [Motionflow] — [Tiêu chuẩn] hoặc [Tắt]. (Chỉ dành cho các kiểu TV tương thích với [Motionflow])
  Các kiểu TV tương tích với [Motionflow] có [Motionflow] trong [Cài đặt] — [Hiển thị] — [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Chuyển động].
 • Thay đổi cài đặt hiện hành của [Chế độ phim] sang cài đặt khác.
  Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Chuyển động] — [Chế độ phim].
 • Kiểm tra cài đặt [Đặt trước chương trình thủ công].
  Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập analog] — [Đặt trước chương trình thủ công]
  • Đặt [LNA] thành [Tắt] để cài thiện thu tín hiệu hình ảnh. ( [LNA] có thể không khả dụng tùy thuộc vào trường hợp/vùng/quốc gia của bạn.)
  • Thực hiện [AFT] trong [Đặt trước chương trình thủ công] để nâng cao hình ảnh đối với thu tín hiệu analog.
   (Tính khả dụng [Đặt trước chương trình thủ công] và các tùy chọn của nó có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vùng/quốc gia/trường hợp.)