In

Xuất hiện ảnh bóng ma hoặc ảnh nhòe.

  • Kiểm tra kết nối cáp hoặc ăngten (dây ăngten).
  • Kiểm tra vị trí và hướng của ăngten (dây ăngten).
  • Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Chuyển động] — [Motionflow] — [Tiêu chuẩn] hoặc [Tắt].
    (Chỉ dành cho các kiểu TV tương thích với [Motionflow])
    Các kiểu TV tương tích với [Motionflow] có [Motionflow] trong [Cài đặt] — [Hiển thị] — [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Chuyển động].