In

Không thể dò được tất cả các kênh analog.

  • Cố gắng dò trước kênh theo cách thủ công bằng cách định cấu hình cài đặt. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập analog] — [Đặt trước chương trình thủ công]. (Tính khả dụng [Đặt trước chương trình thủ công] và các tùy chọn của nó có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vùng/quốc gia/trường hợp.)