In

Bạn không thể sử dụng một thiết bị HDD USB. (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại HDD USB)

Các kiểu TV ghi lại vào USB, HDD có [Thiết lập thiết bị ghi] trong [Cài đặt].

 • Kiểm tra xem thiết bị HDD USB đã:
  • được kết nối đúng cách chưa.

   Kiểm tra xem thiết bị có được kết nối với cổng USB3 màu xanh dương được biểu thị bằng “HDD REC” hay không.

  • được bật lên chưa.
  • được đăng ký với TV chưa.

   Để đăng ký thiết bị HDD USB với TV, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập thiết bị ghi] — [Đăng ký HDD].

 • Kết nối thiết bị HDD USB qua USB hub không được hỗ trợ.
 • Thực hiện [Kiểm tra hiệu suất HDD] để kiểm tra rằng thông số kỹ thuật của HDD USB đáp ứng với các yêu cầu.
  Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập thiết bị ghi] — [Kiểm tra hiệu suất HDD].