In

Không thể ghi./Ghi thất bại. (chỉ đối với các mẫu TV có tính năng ghi vào HDD USB)

Các kiểu TV ghi lại vào USB, HDD có [Thiết lập thiết bị ghi] trong [Cài đặt].

 • Nếu không ghi lại được thì lý do sẽ được liệt kê trong [Danh sách lỗi ghi]. Bấm nút TITLE LIST, sau đó chọn [Danh sách lỗi ghi].
 • Kiểm dung lượng còn trống của HDD. Nếu có ít dung lượng còn trống, hãy xóa nội dung không cần thiết.
 • Không thể ghi lại các chương trình sau.
  • Các chương trình chống sao chép
  • Các chương trình analog
  • Các chương trình từ ngõ vào bên ngoài (bao gồm các chương trình tù đầu thu số mặt đất được kết nối)
  • Nội dung truyền phát
 • Có thể không ghi hẹn giờ được nếu thời gian phát của chương trình bị thay đổi.