Отпечатване

Използване на Wi-Fi Direct за свързване на телевизора (не се изисква безжичен рутер)

Можете да свържете устройство към телевизора по безжичен път без да използвате безжичен рутер и след това да предавате видео, снимки и музика, които са запаметени на вашето устройство, директно към телевизора.

Illustration of content streaming
  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct настройки].
  2. Изберете името на телевизора, показано на телевизионния екран, с помощта на Wi-Fi Direct устройството.
    Ако устройството не поддържа Wi-Fi Direct, изберете [Покажи мрежата (SSID) и паролата].
  3. Използвайте Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството за свързване с телевизора.
  4. Изпратете съдържание от Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството към телевизора.
    За подробности вижте ръководството с инструкции на устройството.

Ако свързването е неуспешно

Когато е показан екранът за готовност за настройката Wi-Fi Direct, изберете [Покажи мрежата (SSID) и паролата] и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да свържете друго устройство

Следвайте горните стъпки, за да свържете устройствата. Могат да бъдат свързани до 10 устройства едновременно. За да свържете друго устройство, когато вече са свързани 10 устройства, изключете ненужното устройство, след което свържете другото.

За да промените името на телевизора, което се показва на свързаното устройство

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Информация] — [Име на устройството].

За да покажете списък на свързаните устройства/отмяна на регистрация на устройства

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi‑Fi Direct] — [Покажи списъка на у-ва / Изтрий].

За да отмените регистрацията на едно устройство, изберете устройството от списъка за изтриване и след това натиснете бутона (Потвърждение). След това изберете [Да] на екрана за потвърждение.

За да отмените регистрацията на всички устройства, изберете [Изтрий всички] в списъка, а след това [Да] на екрана за потвърждение.