Drukuj

Nagrywanie z timerem (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

Uwaga

 • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
 1. Naciśnij przycisk GUIDE.
 2. Wybierz żądany program w przewodniku po programach, po czym wybierz opcję [NAGR - programator].
 3. Wybierz opcję [Ustaw progr. jako zdarz.] lub [Ust. programator].

Ręczne ustawianie timera poprzez określenie daty, godziny i kanału

 1. Naciśnij przycisk GUIDE.
 2. Przesuń kursor na skrajną lewą pozycję, po czym ponownie przesuń go w lewo, aby otworzyć menu.
 3. Wybierz opcje [Lista programatora] — [NAGR - program. ręczny].
 4. Skonfiguruj ustawienie timera.
 5. Wybierz opcję [Ust. programator].

Sprawdzanie, modyfikowanie lub usuwanie ustawień timera

Sprawdzanie, modyfikowanie lub usuwanie ustawień timera odbywa się w menu [Lista programatora].

 1. Naciśnij przycisk GUIDE.
 2. Przesuń kursor na skrajną lewą pozycję, po czym ponownie przesuń go w lewo, aby otworzyć menu.
 3. Wybierz opcję [Lista programatora], po czym zmień ustawienia.

Wskazówka

 • Można utworzyć maksymalnie 32 ustawienia timera.
 • Jeśli nagrywanie nie powiedzie się, przyczyna zostanie umieszczona na liście [Lista Błędów nagrywania]. Naciśnij przycisk TITLE LIST, po czym wybierz opcję [Lista Błędów nagrywania].
 • W przewodniku po programach można przesunąć kursor na żądany program i nacisnąć przycisk REC, aby ustawić nagrywanie programu z timerem.

Uwaga

 • Nagrywanie z timerem nie będzie działać, jeśli przewód zasilania zostanie odłączony.