Tlač

Používanie Rýchle nastavenia

Ak na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo ACTION MENU, môžete sa rýchlo dostať k funkciám ako [Režim obrazu], [Režim zvuku], [Časovač vypnutia] a [Obraz vypnutý] na aktuálnej obrazovke, a nastaveniam ako [Reproduktor] v závislosti na pripojených zariadeniach. V [Rýchle nastavenia] si môžete zobraziť aj [Nastavenia].

Obrázok televíznej obrazovky
  1. Stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo ACTION MENU na diaľkovom ovládači.
  2. Presuňte zvýraznenie na zmenu nastavenia alebo ho vyberte.

Zmena zobrazených nastavení

  1. Stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo ACTION MENU na diaľkovom ovládači.
  2. Presuňte zvýraznenie doľava alebo doprava a potom stlačte možnosť (Upraviť).
  3. Vyberte si požadované nastavenie.
  4. Vyberte [Zavrieť].

Tip

  • Na zmenu poradia alebo skrytie zobrazenej položky, stlačte a držte stlačené tlačidlo (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači, pri tejto položke zvýraznenej, a zobrazí sa [Premiestniť] a [Skryť]. Ak vyberiete [Premiestniť], pomocou (Vľavo) / (Vpravo) na diaľkovom ovládači posuňte danú položku na požadované miesto, a potom stlačte tlačidlo (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači.