Отпечатване

Няма цвят/Тъмна картина/Цветът не е правилен/Картината е твърде ярка.

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Свържете телевизора към AC захранване (мрежово захранване) и натиснете бутона за включване, намиращ се на телевизора или на дистанционното управление.
  • Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина], за да направите настройките.
    За подробности вижте страница Настройване на качеството на картината.
  • Ако зададете за [Енергоспестяване] настройка [Ниско] или [Силен], нивото на черното ще се подобри. Натиснете бутона HOME, след което изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Енергия] — [Енергоспестяване] на [Изкл.] за увеличаване на яркостта на екрана.

Забележка

  • Качеството на картината зависи от сигнала и съдържанието.
  • Качеството на картината може да се подобри, ако го промените в [Картина] под [Настройки].
    Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина][Яркост] и регулирайте [Яркост] или [Контраст].