Отпечатване

Дистанционното управление не работи.

Проверка дали телевизорът работи правилно

 • Натиснете бутона за включване на телевизора, за да определите дали проблемът е в дистанционното управление, или не. За местоположението на бутона за включване вижте Информация за продукта, доставено заедно с телевизора.
 • Ако телевизорът не рабати, опитайте се да го нулирате.
  Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

Проверка дали дистанционното управление работи правилно

 • Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление, разположен в предната част на телевизора.
 • Освободете зоната на сензора за дистанционно управление от препятствия.
 • Флуоресцентната светлина може да повлияе на работата на дистанционното управление; опитайте да изключите флуоресцентното осветление.
 • Проверете дали ориентацията на всяка батерия отговаря на положителния (+) и отрицателния (-) знак в отделението за батериите.
 • Зарядът на батерията може да е нисък. Отстранете капачето на дистанционното управление и подменете батериите с нови.
  • Плъзгащо се
   Илюстрация на отстраняването на капачето на дистанционното управление
  • Освобождаващо се с натискане
   Илюстрация на отстраняването на капачето на дистанционното управление

Забележка

 • Дистанционни управления с бутон за микрофон се свързват с телевизора посредством Bluetooth. В следните ситуации може да възникнат радиосмущения и да причинят проблеми, например лоша работа на микрофона или дистанционното управление, защото радиовълните на Bluetooth използват същата честота като радиовълните, излъчвани от микровълнови уреди и от безжичните LAN (IEEE802.11b/g/n).
  • Има хора или препятствия (например метални предмети или стени) между телевизора и дистанционното управление
  • В близост се използват микровълни
  • В близост има точка на достъп на безжична LAN
  • Телевизорът и дистанционното управление не са сдвоени
  В тези случаи опитайте следните решения.
  • Приближете дистанционното управление до телевизора и опитайте да го използвате
  • Отстранете препятствията между телевизора и дистанционното управление
  • Използвайте дистанционното управление, когато не се използва микровълнов уред
  • Изключете другите Bluetooth устройства
  • Проверете Bluetooth настройката на телевизора и го включете и изключете
   Натиснете бутона HOME и изберете следната последователност.
   Ако [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Bluetooth настройки] — [Bluetooth] е деактивиран, активирайте го. Ако е активиран, деактивирайте го и след това го активирайте отново.
  • Установете точките на достъп на безжичната LAN и микровълновите уреди на разстояние най-малко 10 метра от телевизора
  • Ако в безжичната LAN е налична честотна лента 5 GHz (IEEE802.11a), свържете към честотната лента 5 GHz
  • Отново сдвоете дистанционното управление
   Натиснете бутона HOME и изберете следните в следната последователност:
   [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление] — [Свързване чрез Bluetooth] — [Свързване на ново дистанционно] — следвайте инструкциите на екрана, за да свържете отново дистанционното управление.
   Ако не можете да управлявате телевизора с предоставеното дистанционно управление, изберете горното в споменатата последователност, докато не стигнете до [Свързване на ново дистанционно] с помощта на друго дистанционно управление на Sony и след това се опитайте да се свържете отново с предоставеното дистанционно управление.
 • В зависимост от вашия модел се доставя Bluetooth дистанционно управление, което вече е сдвоено с телевизора. По време на транспортирането доставеното сдвоено дистанционно управление не може да се използва за работа с други телевизори. При проверка на работата на дистанционното управление го използвайте с телевизора, с който то е било доставено.

Нулиране на дистанционното управление

Ако дистанционното управление не работи правилно поради лош контакт на батериите или статично електричество, проблемът може да се реши чрез нулиране на дистанционното управление.

 1. Извадете батериите от дистанционното управление.
 2. Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление за три секунди.
 3. Поставете нови батерии в дистанционното управление.

Ако проблемът продължава, вижте страници Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора и Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности.

Забележка

 • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за захранване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.