Отпечатване

Желаете да деактивирате LED индикатора, така че да не свети или мига.

Можете да използвате настройките по-долу, за да изключите LED индикатора.

За да изключите светлинния LED индикатор/LED индикатора Работна реакция (белия LED индикатор)

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [LED индикатор] — задайте за [LED осветление] настройка [Изкл.] или деактивирайте [Работна реакция].

За да изключите LED индикатора на вградения микрофон/LED индикатора Работна реакция (жълт LED индикатор) (само за телевизори с вграден микрофон)

В [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [LED индикатор], деактивирайте [LED на вградения микрофон].

Съвет

  • Ако LED индикаторът за гласова функция светне в жълто при включване на телевизора, можете да го изключите. (Само при телевизори от серия ZH8/XH9505 с вграден микрофон)
    За подробности посетете уебсайта за поддръжка. по-долу.
    https://www.sony.net/tv_mic_led/https://www.sony.net/tv_mic_led/
    QR код на уебсайта за поддръжка

Забележка

  • За LED индикатора, който светва и мига, когато е открита функцията “Ok Google” и се извършва комуникация със сървъра, не може да се зададе настройка да не светва. (само за телевизори с вграден микрофон)
  • Дори за [LED осветление] да е зададен [Изкл.], светлинният LED индикатор светва от момента на откриване на “Ok Google”. (само за телевизори със светлинен LED индикатор/вграден микрофон)
  • Препоръчваме да не променяте тази настройка при нормални обстоятелства, защото няма да можете да разпознаете дали телевизорът записва, дали е включен, или изключен, или с настроен таймер. (само за телевизори със светлинен LED индикатор)