Отпечати

Приспособување аудио систем

По поврзување на аудио системот со телевизорот, приспособете го аудио излезот на телевизорот од аудио системот.

Приспособување на аудио системот поврзан со HDMI кабел или дигитален оптички кабел

  1. Откако ќе го поврзете телевизорот со аудио системот, притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Слика и звук] — [Аудио излез] — [Звучници] — [Аудио систем].
  2. Вклучете го поврзаниот аудио систем, а потоа, прилагодете ја јачината на звукот.
    Ако поврзете уред компатибилен со BRAVIA Sync преку HDMI врската, можете да ракувате со него едноставно со далечинскиот управувач на телевизорот.

Напомена

  • Треба да ги конфигурирате поставките за [Дигитален аудио излез] согласно со аудио системот. Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Слика и звук] — [Аудио излез] — [Дигитален аудио излез].
  • Ако аудиосистемот не е компатибилен со Dolby Digital или со DTS, поставете го [Поставки] — [Слика и звук] — [Аудио излез] — [Дигитален аудио излез] на [PCM].
  • Поставките [Дигитален аудио излез] се исклучени кога се користат аудио сигнали што поминуваат од HDMI влезот и користат eARC.

Совет