Отпечати

BRAVIA Sync преглед

Ако е поврзан уред компатибилен со BRAVIA Sync (на пр. Blu-ray-плеер, АV-приемник) со кабел HDMI, можете да ракувате со уредот преку далечинскиот управувач на телевизорот.

Илустрација на управување на BRAVIA Sync-компатибилен уред