Ispis

Prijem

 • Antenski ulaz: 75 oma, koaksijalni (IEC75)
 • Frekvencijski pojas prijemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
 • DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
 • Reprodukcija analognog videozapisa: SECAM, PAL
 • Reprodukcija digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
 • Reprodukcija digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
 • Ulaz za satelitsku antenu: 75 ohma, F
 • Raspon ulaznih frekvencija: 950 do 2150MHz
 • Raspon ulazne razine: 25 do 65 dBm
 • DVB-S/S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
 • LNB: Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB-a, izbor polariteta 13/19V, odabir pojasa 22 kHz, Tone burst način rada, LNB struja maks. 500mA