In

Thu nhận chương trình phát kỹ thuật số

  1. Bấm nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Kênh] — [Thiết lập kênh] — [Dò kênh tự động].
  2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để dò tìm mọi kênh kỹ thuật số khả dụng và lưu cài đặt của chúng vào trong TV.

Để thay đổi phạm vi dò tìm

Bấm nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Kênh] — [Thiết lập kênh] — [Cấu hình nâng cao] — [Phạm vi dò kênh] — [Bình thường] hoặc [Mở rộng].

[Bình thường]
Tìm kiếm các kênh khả dụng trong vùng/quốc gia của bạn.
[Mở rộng]
Tìm kiếm các kênh khả dụng tại mọi vùng/quốc gia.

Gợi ý

  • Bạn có thể dò lại TV bằng cách chọn [Dò kênh tự động] và các hướng dẫn trên màn hình sau đây sau khi chuyển đến nơi sinh sống khác, thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm các kênh mới chạy.