In

Một số kênh kỹ thuật số bị mất.

Để thay đổi dải dò tìm (khả dụng tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn)

Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Kênh] — [Thiết lập kênh] — [Cấu hình nâng cao] — [Phạm vi dò kênh].

[Bình thường]
Tìm kiếm các kênh khả dụng trong vùng/quốc gia của bạn.
[Mở rộng]
Tìm kiếm các kênh khả dụng tại mọi vùng/quốc gia.

Để cập nhật các dịch vụ kỹ thuật số

Bạn có thể chạy [Dò kênh tự động] sau khi chuyển đến nơi sinh sống khác, thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm các kênh mới chạy.

Để định cấu hình các cập nhật dịch vụ tự động

Chúng tôi khuyến nghị [Cập nhật dịch vụ tự động] được bật để cho phép các dịch vụ kỹ thuật số mới được tự động bổ sung khi có.

  1. Để bật [Cập nhật dịch vụ tự động], hãy nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Kênh] — [Thiết lập kênh] — [Cấu hình nâng cao] — [Cập nhật dịch vụ tự động].

Nếu bị tắt, bạn sẽ được thông báo về các dịch vụ kỹ thuật số mới thông qua một thông báo trên màn hình và các dịch vụ đó sẽ không được tự động bổ sung.

Gợi ý

  • Tính khả dụng của chức năng này tùy theo vùng/quốc gia của bạn. Nếu không khả dụng, hãy thực hiện [Dò kênh tự động] để thêm các dịch vụ mới.