In

Hình ảnh

Trường hợp sử dụng: USB / Mạng Nội hạt

Định dạng TệpĐuôi mở rộng
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
HEIF*.heic / *.heif / *.hif
ARW *1*.arw
  • *1 ARW chỉ được sử dụng để phát lại các tệp.

Các loại tệp và định dạng được hỗ trợ khác