In

Cập nhật phần mềm

Đôi khi Sony sẽ cung cấp các bản cập nhật phần mềm để cải tiến tính năng và đem đến cho người dùng trải nghiệm mới nhất trên TV. Cách dễ nhất để nhận cập nhật phần mềm là qua kết nối internet với TV.

Để tự động kiểm tra cập nhật phần mềm

  1. Nhấn (Chọn đầu vào) trên điều khiển từ xa và chọn [Trợ giúp]. Nếu [Trợ giúp] không tồn tại, hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].
  2. Bật [Tự động kiểm tra cập nhật] trong [Trạng thái và Chẩn đoán] — [Cập nhật phần mềm hệ thống].

Gợi ý

  • Để cập nhật phần mềm theo cách thủ công, hãy chọn [Cập nhật phần mềm].
  • Bạn có thể kiểm tra Thông báo của BRAVIA hoặc trang web hỗ trợ để biết danh sách các thay đổi được thực hiện bởi bản cập nhật phần mềm.

Lưu ý

  • Khi [Tự động kiểm tra cập nhật] bị vô hiệu, TV không thể nhận thông báo ngay cả khi có cập nhật phần mềm.

Cập nhật phần mềm thông qua thiết bị lưu trữ USB

Nếu bạn không có kết nối mạng, bạn cũng có thể cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng thiết bị lưu trữ USB. Sử dụng máy tính để tải phần mềm mới nhất từ trang web hỗ trợ của Sony xuống thiết bị lưu trữ USB. Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB trên TV và bản cập nhật phần mềm sẽ tự động khởi chạy.

Nếu bạn cập nhật phần mềm TV bằng cách sử dụng một thiết bị lưu trữ USB, bạn nên đọc các cảnh báo khi cập nhật bằng thiết bị lưu trữ USB trên trang web.

Để biết thêm về trang hỗ trợ, vui lòng truy cập trang Trang Hỗ trợ.